Energimarknadsinspektionens föreskrifter (EIFS 2019:z) om fastställande av generellt tillämpliga krav för nätanslutning av HVDC-system

Rubricerade ärende, diarienummer 2018-102197, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.