Energimarknadsinspektionens rapport om Samhällsekonomiska analyser vid investeringar i stamnätet för el (Ei R2018:06)

Rubricerade ärende, ert diarienummer M2018/01132/Ee, har remitterats till Regelrådet.

 Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.