Energimyndighetens föreskrifter om statligt stöd till energikartläggning

Rubricerade ärende, diarienummer 2017-3881, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.