Energimyndighetens förslag om pilotstudie för att kartlägga branschers efterfrågan på flytande naturgas (LNG)

Rubricerade ärende, diarienummer 16-2957, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.