Energimyndighetens förslag om pilotstudie för att kartlägga branschers efterfrågan på flytande naturgas (LNG)

Rubricerade ärende, diarienummer 16-2957, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.

 

 

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 242 KB)