Energimyndighetens förslag till ändrade föreskrifter (STEMFS 2009:2) om projektbaserade mekanismer

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.