Energimyndighetens förslag till föreskrifter om bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning

Rubricerade ärende, diarienummer 2016-5496, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.