Energimyndighetens förslag till uppdatering av undersökningen Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik (EN0107)

Rubricerade ärende, diarienummer 2015-002121, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och borde därför inte ha remitterats till Regelrådet.