Energimyndighetens konsekvensutredning för ett nytt urval till den befintliga undersökningen av energianvändningen inom fiskesektorn

Rubricerat ärende, diarienummer 2018-2521, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att remissen inte innehåller något förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning och Regelrådet avstår därför från att yttra sig i ärendet.