Ett effektivt straffrättsligt skydd för statliga stöd för företag

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet finner att författningsförslaget i allt väsentligt avser straffrättsliga sanktioner vilket Regelrådet inte yttrar sig över. Regelrådet vill i detta sammanhang likväl framhålla vikten av att villkor för att få statliga stöd kommuniceras tydligt till företag så att det blir lätt att göra rätt.

Det bakomliggande förslaget

Förslag