EU kommissionens förslag till reviderad förordning om anmälan om investeringar i energiinfrastruktur inom Europeiska gemenskapen

Det remitterade ärendet avser förslag till EG-förordning. Av Regelrådets tidigare ställningstagande i ärende N 2008:5/2009/69 den 15 april 2009 följer att Regelrådets uppdrag är begränsat till författningsförslag upprättade av svenska regelgivare. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.