EU-kommissionens förslag till reviderat direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (IORP 2)

Remissen innehåller ingen svensk författningstext och omfattas inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avger därför inte något yttrande i detta ärende.