Europeiska kommissionens förslag om ett nytt direktiv om hållbarhetsrapportering

Rubricerade ärende, ert diarienummer Ju2021/01682, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)