Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG

Europeiska kommissionens förslag till rådets direktiv om ett gemensamt system för en skatt på finansiella transaktioner och om ändring av direktiv 2008/07/EG Rubricerade ärende, diarienummer Fi2011/4339, har remitterats till Regelrådet. Förslaget innehåller ingen svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.