Finansdepartementets betänkande Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.