Finansdepartementets promemoria Ändrande bestämmelser om punktskatteförfarande vid proviantering av varor

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i detta ärende.