Finansdepartementets promemoria Ändring i 45 kap. 4 § inkomstskattelagen (1999:1229)

 Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.