Finansdepartementets promemoria om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

Såvitt kan bedömas är Finansdepartementets förslag till lag i allt väsentligt en direkt följd av en EU-förordning på området, vilken är direkt tillämplig i Sverige. I övriga delar medför förslaget, såvitt kan bedömas, endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.