Finansdepartementets promemoria Överklagande av Tullverkets vitesföreläggande

 

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.

Regelrådets yttrande

(ocx)

Det bakomliggande förslaget

()