Finansdepartementets promemoria Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ

Finansdepartementets promemoria Skattetillägg vid rättelse på eget initiativ, diarienummer Fi2017/04219/S3, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.

Taggar:

skattetillägg