Finansdepartementets promemoria Undantag från kassaregisterkrav vid obetydlig omfattning

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.