Finansdepartementets promemoria Vissa skattefrågor inför budgetpropositionen för 2014

Finansdepartementets promemoria behandlar skatteförslag inför budgetpropositionen för 2014. Förslagen omfattar ändringar i den s.k. löneunderlagsregeln i de s.k. 3:12-reglerna och i reglerna för enskilda näringsidkare, frivillig skattskyldighet vid uthyrning av verksamhetslokaler, inkomstskatteändringar för att underlätta omställning på arbetsmarknaden, förslag om nedsatt förmånsvärde för vissa miljöanpassade förmånsbilar och förslag om definition av begreppet skattepliktig för första gången inom fordonsbeskattningen med ändringar i vägtrafikskattelagen (2006:227) och lagen (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt, samt sänkt energiskatt för blyfri flygbensin. Förslaget om blyfri flygbensin innebär förändringar i lagen (1994:1776) om skatt på energi, samt ändring i lagen (2012:681) om ändring i lagen (2010:1823) om ändring i lagen (2009:1497) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

Löneunderlagsregeln innebär att delägare som omfattas av 3:12-reglerna och som använder sig av den s.k. huvudregeln under vissa villkor får lägga ett lönebaserat utrymme till sitt gränsbelopp, där beskattning sker enligt inkomstslaget kapital med 20 procent. Förslaget om ändring i den s.k. löneunderlagsregeln i 3:12-reglerna innebär att det lönebaserade utrymmet bara ska beräknas om en delägare äger en andel i företaget som motsvarar minst fem procent av kapitalet i företaget. Skälet till förslaget är att det idag sker en överkompensation till delägare. Det ges också förslag om ett tak för storleken på det lönebaserade utrymmet genom en begränsning till att per år få uppgå till högst 50 gånger den egna kontanta ersättningen. Detta begränsar möjligheten att använda gränsbelopp som kan sparas mellan åren. Till förslagen som rör 3:12-reglerna återfinns också höjt löneuttagskrav, definition av dotterföretag, tak för storleken på det lönebaserade utrymmet, höjt lönebaserat utrymme från 25 till 50 procent av löneunderlaget samt höjd räntefördelningsränta. Förslagen om 3:12-reglerna medför ändringar i inkomstskattelagen (1999:1229).

Uthyrning av verksamhetslokal är normalt undantagen från skattskyldighet. Hyresvärd kan ansöka hos Skatteverket om frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastighet. Skattskyldigheten medför möjlighet att göra avdrag för ingående skatt på ny-, till- eller ombyggnad, reparationer och underhåll m.m. I promemorian ges förslag om slopat ansöknings- och anmälningsförfarande i de flesta fall vid frivillig skattskyldighet för upplåtelse av fastighet. Promemorian föreslår att undantaget från skatteplikt för upplåtelse av fastighet inte ska omfatta upplåtelse till mobiloperatör av plats för utrustning på mast. Från ett förenklingsperspektiv föreslås i stället att upplåtelser till mobiloperatör omfattas av obligatorisk skattskyldighet. Förslagen medför ändringar i mervärdesskattelagen (1994:200).

Taggar:

skattefrågor