Finansdepartementets remiss av Statskontorets rapport En ny upphandlingsmyndighet (2010:23)

Finansdepartementets remiss av Statskontorets rapport En ny upphandlingsmyndighet (2010:23) Rubricerade ärende, ert diarienummer Fi2010/2735, har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller ingen författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Mot denna bakgrund avstår Regelrådet ifrån att yttra sig i detta ärende.