Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2008:25) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende