Finansinspektionens förslag till ändring i föreskrifter (FFFS 2015:12) om årsredovisning i försäkringsföretag

Remissen synes i allt väsentligt avse förslag till allmänna råd, vilket inte omfattas av Regelrådets granskning och i övrigt medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.