Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter med anledning av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.