Finansinspektionens förslag till ändringar i föreskrifter om försäkringsföretags val av räntesats för att beräkna försäkringstekniska förutsättningar

Rubricerat ärende, ert dnr 12-6507, har remitterats till Regelrådet. Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet inom den angivna svarstiden och avstår därför från att yttra sig.