Finansinspektionens förslag till anpassning av transparensregler enligt Mifid 2 och Mifir

Rubricerade ärende, diarienummer 17-5072, har remitterats till Regelrådet.

Remissen innehåller inget förslag till författningstext. Remissen omfattas därmed inte av Regelrådets granskning.