Finansinspektionens förslag till nya föreskrifter om positionslimiter med anledning av Mifid 2

Såvitt Regelrådet kan bedöma har Finansinspektionens utrymme att självständigt utforma sitt förslag till föreskrifter varit begränsat i förhållande till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument (Mifid 2). Delar av förslaget där det kan finnas inslag av nationellt handlingsutrymme saknar konkreta förslag till författningstext och konsekvenserna till följd av dessa kan därför i allt väsentligt ännu inte bedömas. Regelrådet väljer med anledning av detta att inte yttra sig i det nu remitterade ärendet.

Taggar:

Mifid 2