Finansinspektionens förslag till tydligare krav på clearingorganisationers hantering av operativa risker

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.