Finansinspektionens remiss om förslag till ändring av föreskrifter (FFFS 2013:10) om förvaltare av alternativa investeringsfonder

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.