Finansinspektionens Tillägg till remiss – förslag till nya föreskrifter om tjänstepensionsverksamhet

Rubricerade ärende, ert diarienummer 18-1154, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet saknar möjlighet att behandla ärendet som inkom till Regelrådet den 7 oktober 2019 med angiven svarstid den 14 oktober 2019 och avstår därför från att yttra sig i detta ärende.