Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:37) om fiske i sötvattensområdena avseende Ljungan i Västernorrlandslän och Ume-/Vindelälven i Västerbottens län

Rubricerade ärende, ert diarienummer 740-2019, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.