Föreskrifter (14FS 2021:43) om kvalitetskrav för vattenförekomster i Västerhavets vattendistrikt

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag