Föreskrifter om ändring i Revisorsnämndens föreskrifter om utbildning och prov (RNFS 1996:1) m.m.

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Förslagen medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande.

Det bakomliggande förslaget

remisshandlingarfrnrevisorsnmnden.zip ()