Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2008:32) om erkännande av producentorganisationer, m.m.

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.