Yttrande över Jordbruksverkets förslag till föreskrifter om avgifter för exportgodkännande av livsmedelsanläggning

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om införande av avgifter för godkännande av livsmedelsanläggningar för export till tredje land av vissa livsmedel, levande djur och foder. Syftet med förslaget är att kostnaderna för Jordbruksverkets arbete med den kontroll av livsmedelsanläggningar som mottagarlandet kräver ska täckas med avgifter i stället för med anslag. Vid ett genomförande av förslaget kommer således den verksamhet som Jordbruksverket bedriver inom aktuellt område att bekostas av berörda företag och inte – som i dag – av det allmänna.