Yttrande över Transportstyrelsens förslag till föreskrifter om besiktningsorgans inrapportering av uppgifter för tillsyn

I samband med att det svenska besiktningsmonopolet beträffande fordon avskaffades tilldelades Transportstyrelsen ett tillsynsansvar över att besiktningsverksamheten fungerar väl med avseende på trafiksäkerhet, miljö, prisutveckling, teknikutveckling och tillgänglighet. Samtidigt fick Transportstyrelsen i uppdrag att göra en marknadsundersökning (nulägesanalys) för att utröna om det fanns skäl till ytterligare regleringar. Efter genomförd marknadsundersökning har Transportstyrelsen lagt fram ett förslag om skyldighet för besiktningsorgan att rapportera vissa uppgifter för tillsyn. I de nu aktuella föreskrifterna föreslås att besiktningsorgan omedelbart efter avslutad förrättning ska redovisa det pris som kunden har betalat för besiktningen samt att besiktningsorgan årligen ska redovisa vad det gjort i syfte att utveckla besiktningsverksamheten.