Föreskrifter om förbud mot vissa allmänna sammankomster och offentliga tillställningar för att motverka spridningen av det virus som orsakar covid-19

Rubricerade ärende, ert diarienummer 213-6853-2020, har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan konsekvensutredningen har remitterats omfattas inte konsekvensutredningen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag (pdf 1 MB)