Föreskrifter om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av covid-19 i Dalarna

Rubricerade ärende har remitterats till Regelrådet.

 

Regelrådet har i uppgift att granska kvaliteten på konsekvensutredningar som ligger till grund för förslag till föreskrifter. Eftersom föreskrifterna i detta fall har beslutats innan remittering omfattas inte remissen av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår därför från att yttra sig över remissen.