Yttrande över förslag till ändring i Kemikalieinspektionens föreskrifter (2008:2) om kemiska produkter m.m. hos leksaker

Remissen innehåller ett förslag till ändrade föreskrifter om leksakers säkerhet. Förslaget föranleds av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG av den 18 juni 2009 om leksakers säkerhet. Anledningen till direktivet är att olycksstatistik och farliga leksaker på marknaden visar att de krav som ställs på leksaker inte är tillfredsställande. Kemikalieinspektionen har gemensamt tillsynsansvar över leksaksmarknaden med Konsumentverket och Elsäkerhetsverket. Kemikalieinspektionens förslag kompletterar framförallt Konsumentverkets föreskrifter och måste läsas tillsammans med dem. Förslaget innebär att leksaker ska uppfylla särskilda krav i fråga om brännbarhet och kemiska egenskaper.