Författningsändringar till följd av ändringar i EU:s varumärkesförordning

Rubricerat ärende, diarienummer Ju2015/05126/L3, har remitterats till Regelrådet.

Såvitt Regelrådet kan bedöma medför förslaget inte effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.