Förnyad konsekvensutredning angående förslag till föreskrifter om tillhandahållande av lots, lotsbeställning, tilldelning av lots och lotsavgifter

Rubricerat ärende, ert dnr 010201-09-02582, har remitterats till Regelrådet. Ändringarna i förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avger därför inte något yttrande i ärendet.