Förordning om förenklad överföring av motorfordon registrerade i annan medlemsstat på den inre marknaden (KOM (2012) 164).

Remissen innehåller inget förslag till svensk författningstext och omfattas därför inte av Regelrådets granskning. Regelrådet avstår från att yttra sig i detta ärende.