Försäkringskassans förslag till ändring i föreskrifter (FKFS 2008:6) om statligt tandvårdsstöd

Rubricerade ärende, diarienummer 17588-2017, har remitterats till Regelrådet.

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.