Försäkringskassans förslag till ändring i föreskrifter (FKFS 2011:6) om ersättning för kostnader för sjuklön

Regelrådet har i sin granskning av rubricerat ärende kunnat konstatera att förslaget inte får effekter av sådan betydelse för företag att Regelrådet yttrar sig.