Förslag om ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd (TLVFS 2008:1) om statligt tandvårdsstöd

Rubricerat ärende har remitterats till Regelrådet. Remissen innehåller inget definitivt förslag om ändring i aktuella föreskrifter. Regelrådet kan därför inte avge något yttrande.