Förslag om ändring i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1995:21) om dokumentationskrav vid ansökningar om godkännande för försäljning

Rubricerade ärende, diarienummer 581:2010/503999, har remitterats till Regelrådet. De föreslagna ändringarna medför såvitt kan bedömas begränsade ekonomiska effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att avge yttrande i detta ärende.