Förslag om ändring i SWEDACS föreskrifter och allmänna råd (STAFS 2007:12) om ackreditering av organ som certifierar produkter

Rubricerat ärende, ert dnr 10-132-14, har remitterats till Regelrådet. Med hänsyn till det stora antal remisser som kommit in till Regelrådet avstår Regelrådet från att yttra sig i ärendet.