Förslag om ändringar i föreskrifter och allmänna råd för stora rovdjur samt ny metodik för inventering av björn och varg

Förslaget medför såvitt kan bedömas endast begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför från att yttra sig i detta ärende.