Förslag om föreskrifter om ändring av Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:12) om navigationssäkerhet och navigationsutrustning

Förslaget medför såvitt kan bedömas begränsade effekter för företag. Regelrådet avstår därför ifrån att yttra sig i ärendet.